Sakrament Pokuty i Pojednania

Z sakramentu pokuty możemy w naszej parafii skorzystać na półgodziny przed każdą  Mszą świętą, podczas czwartkowej adoracji  i  w pierwszy piątek miesiąca w godzinach popołudniowych – od 16.15 do 17.20.

Chrystus chciał, by cały Jego Kościół w modlitwie, życiu i działaniu był znakiem i narzędziem przebaczenia i pojednania, które on nabył dla nas za cenę swojej Krwi. Wykonywanie władzy odpuszczania grzechów powierzył jednak Chrystus władzy apostolskiej, której została zlecona ,,posługa jednania” (2 Kor 5, 18). Apostoł jest posłany ,,w imię Chrystusa”, przez niego ,,sam Bóg” wzywa i prosi: ,,Pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20). (1442 KKK)

Udzielając Apostołom swojej mocy przebaczania grzechów, Pan daje im również władzę jednania grzeszników z Kościołem. Ten eklezjalny wymiar ich zadania został wyrażony szczególnie w uroczystych słowach Chrystusa skierowanych do Szymona Piotra: ,,Tobie dam klucze Królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 19). ,,Dar związywania i rozwiązywania dany Piotrowi udzielony został także Kolegium Apostołów pozostającemu w łączności z Głową swoją” (Mt 18, 18; 28, 16~20). (1444 KKK)

,,Pokuta zobowiązuje grzesznika do dobrowolnego przyjęcia wszystkich jej elementów: żalu w sercu, wyznania ustami, głębokiej pokory, czyli owocnego zadośćuczynienia w postępowaniu”. (1450 KKK)

Akty penitenta, czyli tzw. warunki dobrej spowiedzi: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.